RODO

Informacja w Sprawie Przetwarzania Danych Osobowych
Information on the Processing of Personal Data
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem jest Firma ADPAL Adam Szczepaniak
z siedzibą w Koźminie Wlkp. (63-720), przy ul. Przemysłowej 1.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?
Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?
Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?
Można to zrobić pod numerem  telefonu 507 820 480 lub e-mailowo pod adresem: adam.dupla@hotmail.plKto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem jest Firma ADPAL Sp. z o.o.
z siedzibą w Koźminie Wlkp. (63-720), przy ul. Przemysłowej 1.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?
Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?
Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?
Można to zrobić pod numerem  telefonu 507 820 480 lub e-mailowo pod adresem: adam.dupla@hotmail.pl
Who is the administrator of personal data?
The administrator is ADPAL company Adam Szczepaniak
with main office  in Koźmin Wlkp. (63-720), at ul. Przemysłowa 1.

What will your personal data be used for?
Your personal data is processed in order to make contact, develop offers and preserve business relationships, as well as to send commercial information within the meaning of the Act on the provision of electronic services.

On what basis will we process your personal data?
The legal basis for the processing of your personal data is Article 6 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data on the free movement of such data and the repeal of Directive 95 / 46 / WE (RODO).

Is it possible to withdraw consent?
Providing personal data is voluntary, is not a statutory or contractual requirement and is not a condition for the conclusion of the contract. Withdrawal of consent is possible at any stage and is not associated with any negative consequences. Withdrawal of consent can be done in any chosen way (e-mail, traditional mail) so that it reaches the information of the administrator or data protection officer.

When and to whom can we provide your data?
The Administrator does not transfer your personal data to third parties, nor is it used in automated profiling processes.

What can you do with the data provided to us?
After consenting to the processing of personal data, you have the right to request the administrator to access personal data concerning you and obtain a copy of them, as well as demanding their rectification, deletion of data, limiting their processing and the right to object to their processing.

Until when your personal data will be stored?
Until the consent is withdrawn or if the data is processed on the basis of the legitimate purpose of the administrator - until the moment of objection.

What personal data do we process?
Processed categories of your personal data are data that comes directly from you (or have been provided on your behalf) or personal data that have been collected from publicly available sources, in particular: name, email address, contact telephone number, mailing address .
The recipient of your personal data are employees and associates and partners assisting the administrator in its activities.
Regardless of the rights above due to the processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body, which is the President of the Office for Personal Data Protection (address: Stawki 2, 00-193 Warsaw).

How to contact a personal data inspector?

This can be done by calling 507 820 480 or by email at: adam.dupla@hotmail.pl
Who is the administrator of personal data?
The administrator is ADPAL Sp. z o.o. company
with main office  in Koźmin Wlkp. (63-720), at ul. Przemysłowa 1.

What will your personal data be used for?
Your personal data is processed in order to make contact, develop offers and preserve business relationships, as well as to send commercial information within the meaning of the Act on the provision of electronic services.

On what basis will we process your personal data?
The legal basis for the processing of your personal data is Article 6 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data on the free movement of such data and the repeal of Directive 95 / 46 / WE (RODO).

Is it possible to withdraw consent?
Providing personal data is voluntary, is not a statutory or contractual requirement and is not a condition for the conclusion of the contract. Withdrawal of consent is possible at any stage and is not associated with any negative consequences. Withdrawal of consent can be done in any chosen way (e-mail, traditional mail) so that it reaches the information of the administrator or data protection officer.

When and to whom can we provide your data?
The Administrator does not transfer your personal data to third parties, nor is it used in automated profiling processes.

What can you do with the data provided to us?
After consenting to the processing of personal data, you have the right to request the administrator to access personal data concerning you and obtain a copy of them, as well as demanding their rectification, deletion of data, limiting their processing and the right to object to their processing.

Until when your personal data will be stored?
Until the consent is withdrawn or if the data is processed on the basis of the legitimate purpose of the administrator - until the moment of objection.

What personal data do we process?
Processed categories of your personal data are data that comes directly from you (or have been provided on your behalf) or personal data that have been collected from publicly available sources, in particular: name, email address, contact telephone number, mailing address .
The recipient of your personal data are employees and associates and partners assisting the administrator in its activities.
Regardless of the rights above due to the processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body, which is the President of the Office for Personal Data Protection (address: Stawki 2, 00-193 Warsaw).

How to contact a personal data inspector?

This can be done by calling 507 820 480 or by email at: adam.dupla@hotmail.pl