Projekty Unijne

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
                                                                                               


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pod nazwą „Rozwój działalności produkcyjnej firmy ADPAL Adam Szczepaniak w oparciu o wdrożenie innowacyjnego produktu
– mydła w płynie z mlekiem wielbłąda” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2
Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji:

 

Cel końcowy projektu:

Rozwój przedsiębiorstwa ADPAL Adam Szczepaniak w oparciu o wprowadzenie do asortymentu firmy nowej oferty produktowej tj. ekologicznego mydła z mlekiem wielbłąda w płynie, innowacyjnego na skalę europejską, z zastosowaniem  innowacyjnych rozwiązań technologicznych (innowacyjna zautomatyzowana linia do produkcji mydła) oraz zwiększenie zysku z działalności, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i potencjału.

 

Cele pośrednie:

-     Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, umocnienie wizerunku przedsiębiorstwa jako nowoczesnej, proekologicznej, dynamicznie rozwijającej się firmy;

-     Pozyskanie nowych klientów w regionie, w kraju i za granicą; zwiększenie wartości sprzedaży do obecnych odbiorców poprzez rozszerzenie asortymentu;

-     Dalsze umiędzynarodowienie firmy i jej produktów;

-     Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji firmy na rynkach zagranicznych;

-     Zwiększenie udziału w rynku;

-     Wzrost przychodów ze sprzedaży w związku z wprowadzeniem nowego produktu na rynek; 

-     Wykorzystanie do własnego rozwoju potencjału lokalnego – zwiększenie zatrudnienia w firmie o 2 osoby, zrekrutowane wśród mieszkańców terenu LGD, wynajem transportu do wysyłki produktów od lokalnego przedsiębiorcy, zakup wody destylowanej od lokalnego dostawcy.

 

Operacja realizowana we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski