Ogólne warunki zamawiania świec

Ogólne warunki zamawiania świec

Ogólne warunki zamawiania świec w firmach:

ADPAL ADAM SZCZEPANIAK                                                                                                                

ul. PRZEMYSŁOWA 1

63-720 KOŹMIN WLKP.

ADPAL Spółka z o.o. 

ul. PRZEMYSŁOWA 1

63-720 KOŹMIN WLKP.


1. Postanowienia ogólne : poniższe warunki regulują stosunki cywilno-prawne pomiędzy stronami, zwanymi dalej Zamawiającym i Wykonawcą powstałe w wyniku złożenia zamówienia na piśmie, faksem, telefonicznie ,emailem lub w siedzibie Firmy Wykonawcy.

2. Termin wykonania usługi : Wszelkie terminy realizacji zamówienia obiegają na okres minimum 21 dni roboczych. Każde opóźnienie dostarczenia wszelkich informacji odnośnie zlecenia (zamówień na warunkach klienta) może skutkować przesunięciem terminu wykonania usługi.

3. Warunki płatności : dla każdego nowego klienta stosowana jest zasada płatności za świece gotówką, wymagane jest również dostarczenie przez Zamawiającego dokumentów takich jak Nip, Regon, KRS. Świece do momentu nie uregulowania płatności przez Zamawiającego pozostają własnością firmy Adpal bądź ADPAL Spółka z o.o.. Wszelkie należności terminowe są ubezpieczane w Firmie ATRADIUS.

4. Rezygnacja z potwierdzonego zamówienia , które zawierało 30% przedpłaty może być uwzględniona po dostarczeniu przez Zamawiającego do siedziby Firmy (drogą elektroniczną) pisemnej rezygnacji najpóźniej jeden dzień po potwierdzeniu zamówienia na produkcję.
W przypadku nie zachowania w/w warunków Wykonawca ma prawo nie zwrócić zaliczki. W przypadku zamówień, które nie posiadają 30% przedpłaty, a zostały potwierdzone warunki przyjęcia zamówienia do realizacji Zamawiający ponosi odpowiedzialność w postaci poniesionych kosztów zamówienia. Firma Adpal oraz ADPAL Spółka z o.o. nie przyjmuje rezygnacji z zamówień telefonicznie.


5. Dostawy:
jeśli dostawa następuje poprzez firmę kurierską lub transportem Wykonawcy, wymagane jest aby dostawa była sprawdzona przez Zamawiającego w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia braku, uszkodzenia lub jakiegokolwiek naruszenia zawartości paczki / palety, jedyna podstawą do uznania reklamacji jest sporządzenie protokołu szkody przy kierowcy. W protokole oprócz wykazu braków lub uszkodzeń produktów winny znaleźć się adnotacje odnośnie, uszkodzenia kartonu, zerwania taśmy, ilości uszkodzonych bądź brakujących świec, kolorystyki, istotne jest również zaznaczenie daty dostawy oraz numeru faktury. Protokół szkody musi być koniecznie podpisany przez kuriera bądź kierowcę, jak i odbiorcę towaru. Jedynie protokół podpisany czytelnie przez obie strony , zawierający wszelkie wymagane adnotacje jest podstawa do reklamacji. Sporządzony protokół należy wysłać faksem lub emailem do siedziby wykonawcy. Protokół nie zostanie przyjęty i rozpatrzony na podstawie informacji telefonicznej.

6. Zamówiony towar może być składowany na naszym magazynie najdłużej przez okres 1-miesiąca  odstępstwem są inne uzgodnione warunki na piśmie.


7. Przechowywanie. Magazynowanie i transport:

-temperatura magazynowania, eksponowania winna być w przedziale od 5-20 stopni, maksymalna wilgotność poniżej 50%,

-temperatura podczas transportu winna być w przedziale od 5-20 stopni,

- świece dostarczane za pomocą transportu morskiego wymagane jest zapewnienie izolowanego i szczelnego kontenera

-świece należy przechowywać w suchym, ciemnym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, szczególnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i światłem lamp.

 

8. Reklamacja nie obejmuje:

     a) mechaniczne, chemiczne, termiczne lub inne uszkodzenia towaru oraz wywołane nimi wady, spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania przez kupującego lub osoby trzecie

     b) uszkodzenia i wady zaistniałe na skutek:

               - niewłaściwego magazynowania,

               - niewłaściwego eksponowania,

               - niewłaściwego transportowania (gdy transport jest klienta a nie bezpośrednio firmy Adpal lub Adpal Spółka z o.o.),

               - samowolnych przeróbek dokonanych przez kupującego lub inne osoby,

     c) wady powstałe na skutek nieodpowiedniego środku transportu, niewłaściwego sposobu rozładunku – załadunku, oraz towaru który nie był przewożony bez palet,

     d) towar z którego zerwano/ usunięto etykiety/ naklejki uniemożliwiające identyfikacje,

     e) towary wyprzedażowe,

     f)  świece figuralne produkowane ręcznie narażone są lub może wystąpić zjawisko w postaci złego spalania (kopcenie, dymienie, kapanie).
         W wyżej wymienionych przypadkach należy (przyciąć knot, usunąć wystające części świecy, nie należy spalać świec przy otwartych oknach – klimatyzacji).
         Świece figuralne spalane w niewłaściwy sposób  nie podlegają reklamacji. Pozostałe inne świece należy spalać wg. piktogramów umieszczonych na kodach.
         Wszystkie świece produkowane ręcznie mogą różnić się minimalnie długością, szerokością dotyczy to głównie świec posiadających znamiona pracy ręcznej.

     g) świece oraz towary w nie oryginalnych opakowaniach (tackach, op zbiorczych).

Reklamacja jest uwzględniona tylko w przypadku świec , które posiadają znamiona wyprodukowania w Firmie Adpal lub Adpal Spółka z o.o..

9. Zamówienia bożonarodzeniowe przyjmowane są do końca maja bieżącego roku kalendarzowego. Podstawą do złożenia reklamacji jest dokument WZ lub faktura oraz dokładny opis powstałego uszkodzenia lub wady.
General terms and condition of ordering candles in companies:


ADPAL ADAM SZCZEPANIAK

ul. PRZEMYSŁOWA 1

63-720 KOŹMIN WLKP.

ADPAL Spółka z o.o. 

ul. PRZEMYSŁOWA 1

63-720 KOŹMIN WLKP.


1. General provisions: the following conditions govern the relations of civil law between persons named by Orderer and Performer resulting by writing submission of order by fax, phone, e-mail or in headquarters of ADPAL.

2. Term of service: time limit of order completion are about 21 working days. Every delay about information to order may result with postponement of order realization.

3. Terms of payment: for every new client is applied the principle the payment in cash and it is required to provide by Orderer documents as: NIP, REGON, and KRS number. For the moment of regulate the payment, candles are property of ADPAL, or ADPAL Spółka z o.o.   company. All receivables terms are insured in ATRADIUS company.

4. Cancellation of confirm order which contains 30% of prepayment can be included only writing resignation at the latest one day after confirmation order to production. In the event of failure conditions Performer is in the law to do not pay the advance.

5. In the case of confirmed orders without 30 % advance, Orderer have to cover the costs of contract costs incurred.

6. ADPAL and ADPAL Spółka z o.o.  company does not accept resignation of order by the phone.

7. Delivery: if delivery is with courier or with Performer transport, it’s required to check supply by Orderer in the moment of delivery. In case of shortage, damage, or infaction of pack/pallet, only way of recognition a complaint is prepare protocol by the driver. Protocol have to contain a quantity list of deficiencies or damage products, pack deficiencies, pack tape breaking. It’s very important to mark date of delivery and invoice number. The protocol necessary have to be signed by the driver or courier, and by the recipient of the goods. Protocol with all of required information is only way complaint recognition. Protocol draw have to be sent by fax or e-mail to headquarter of company.

8. Order goods can be stored in our magazine only by one month. The only exception is writing condition agree.

9. Storing and transport.
     - temperature of storing and exposing candles should be between 5 and 20 Celsius degrees, max wetness under 50 %
     - temperature of transport should be between 5 and 20 Celsius degrees
     - candles delivery by the sea way should be isolated in tight container.
    - candles should be stored in dry, dark space, far from sources of warm, protect from direct exposure, lamp lights.

10. Complain does not include:
     - mechanical, chemical, thermal or another damage caused with wrong activity of Orderer or third persons
     - damage or defects occurring as a result of wrong storing, wrong exposure, improperly transport (when transport is by
       client side, not commission with ADPAL or ADPAL Spółka z o.o. company)
     - arbitrary treatment made by Orderer or third persons
     - defects caused by inadequate means of transport, way of unloading, and products which was not carried with palette
     - product without label, what makes impossible to identify
     - sale products
     - handmade figural candles are exposed to wrong combustion occurrence(cairns, smoking, dripping). In above- mentioned
       cases it’s important to cut the candlewick, remove protruding parts of candles, do not burn the candle in side of open
       window, or air conditioning. Figural candles burned in wrong way are not subject to complain. Another kinds of candles
       should be burned by pictogram signs placed in codes.
     - candles and products without original pack

11. The claim is taken only when candles have signs of produce in ADPAL or ADPAL Spółka z o.o.  .